Xi lanh thủy lực

Xi Lanh Thủy Lực - Hãng Rexroth Germany

Xi Lanh Thủy Lực - Hãng Rexroth Germany

- Xi Lanh Thủy Lực Kiểu Lắp Ghép Công Hai Đầu - Đường kính bore xi lanh : tới Ø280 mm
- Đường kính cần piston: tới Ø200 mm
- Áp suất: tới 250 bar
- Hành trình: tới 3000 mm

Xi Lanh Thủy Lực - Hãng Rexroth Germany

Xi Lanh Thủy Lực - Hãng Rexroth Germany

- Xi Lanh Thủy Lực Kiểu Lắp Ghép Hàn Hai Đầu 

- Đường kính bore xi lanh theo yêu cầu đến Ø500 mm
- Đường kính cần piston theo yêu cầu đến Ø360 mm
- Áp suất làm việc từ 80-160 bar , áp suất test  350 bar
- Hành trình theo yêu cầu đến 9000 mm

 

Xi Lanh Thủy Lực - Hãng Rexroth Germany

Xi Lanh Thủy Lực - Hãng Rexroth Germany

- Xi Lanh Thủy Lực Kiểu Lắp Ghép Hàn & Ren Hai Đầu 

- Đường kính bore xi lanh theo yêu cầu đến Ø500 mm
- Đường kính cần piston theo yêu cầu đến Ø360 mm
- Áp suất làm việc từ 80-160 bar , áp suất test  420 bar
- Hành trình theo yêu cầu đến 600 mm

 

 

 

Xi Lanh Thủy Lực - Hãng Rexroth Germany

Xi Lanh Thủy Lực - Hãng Rexroth Germany

- Xi Lanh Thủy Lực Kiểu Lắp Ghép Đai Ốc Công Hai Đầu 

- Đường kính bore xi lanh theo yêu cầu đến Ø800 mm
- Đường kính cần piston theo yêu cầu đến Ø560 mm
- Áp suất làm việc từ 110-180 bar , áp suất test  500 bar
- Hành trình theo yêu cầu đến 16000 mm

 

 

 

Xi Lanh Thủy Lực - Hãng Rexroth Germany

Xi Lanh Thủy Lực - Hãng Rexroth Germany

- Xi Lanh Thủy Lực Kiểu Servo  

 

- Đường kính bore xi lanh theo yêu cầu đến Ø400 mm
- Đường kính cần piston theo yêu cầu đến Ø260 mm
- Áp suất làm việc từ 110-160 bar , áp suất test  350 bar
- Hành trình theo yêu cầu đến 600 mm

Xi Lanh Thủy Lực - Hãng Parker Germany

Xi Lanh Thủy Lực - Hãng Parker Germany

- Xi Lanh Thủy Lực Kiểu Lắp Ghép Hàn Hai Đầu 

- Đường kính bore xi lanh theo yêu cầu đến Ø800 mm
- Đường kính cần piston theo yêu cầu đến Ø560 mm
- Áp suất làm việc từ 80-160 bar , áp suất test  350 bar
- Hành trình theo yêu cầu đến 9000 mm

Xi Lanh Thủy Lực - Hãng Rexroth Germany

Xi Lanh Thủy Lực - Hãng Rexroth Germany

- Xi Lanh Thủy Lực Kiểu Điều Chỉnh Hai Đầu  

 - Đường kính bore xi lanh theo yêu cầu đến Ø400 mm
- Đường kính cần piston theo yêu cầu đến Ø260 mm
- Áp suất làm việc từ 110-160 bar , áp suất test  350 bar
- Hành trình theo yêu cầu đến 400 mm

Xi Lanh Thủy Lực - Hãng Parker Germany

Xi Lanh Thủy Lực - Hãng Parker Germany

 Xi Lanh Thủy Lực Kiểu Lắp Ghép Công Hai Đầu 

- Đường kính bore xi lanh theo yêu cầu đến Ø300 mm
- Đường kính cần piston theo yêu cầu đến Ø260 mm
- Áp suất: tới 250 bar
- Hành trình theo yêu cầu đến  3000 mm

Xi Lanh Thủy Lực - Hãng Parker Germany

Xi Lanh Thủy Lực - Hãng Parker Germany

- Xi Lanh Thủy Lực Kiểu Lắp Ghép Hàn Hai Đầu 

- Đường kính bore xi lanh theo yêu cầu đến Ø400 mm
- Đường kính cần piston theo yêu cầu đến Ø260 mm
- Áp suất làm việc từ 80-160 bar , áp suất test  350 bar
- Hành trình theo yêu cầu đến 9000 mm

Xi Lanh Thủy Lực - Hãng Parker Germany

Xi Lanh Thủy Lực - Hãng Parker Germany

- Xi Lanh Thủy Lực Kiểu Lắp Ghép Đai Ốc Hai Đầu 

- Đường kính bore xi lanh theo yêu cầu đến Ø800 mm
- Đường kính cần piston theo yêu cầu đến Ø560 mm
- Áp suất làm việc từ 80-160 bar , áp suất test  350 bar
- Hành trình theo yêu cầu đến 600 mm

Xi Lanh Thủy Lực - Hãng Parker Germany

Xi Lanh Thủy Lực - Hãng Parker Germany

- Xi Lanh Thủy Lực Kiểu Điều Chỉnh Hành Trình 

- Đường kính bore xi lanh theo yêu cầu đến Ø400 mm
- Đường kính cần piston theo yêu cầu đến Ø260 mm
- Áp suất làm việc từ 80-160 bar , áp suất test  280 bar
- Hành trình theo yêu cầu đến 600 mm

Xi Lanh Thủy Lực - Hãng Parker Germany

Xi Lanh Thủy Lực - Hãng Parker Germany

- Xi Lanh Thủy Lực Kiểu Servo  

- Đường kính bore xi lanh theo yêu cầu đến Ø400 mm
- Đường kính cần piston theo yêu cầu đến Ø260 mm
- Áp suất làm việc từ 110-160 bar , áp suất test  350 bar
- Hành trình theo yêu cầu đến 600 mm

Xi Lanh Thủy Lực - Hãng Eaton Germany

Xi Lanh Thủy Lực - Hãng Eaton Germany

- Xi Lanh Thủy Lực Kiểu Lắp Ghép Công Hai Đầu 

- Đường kính bore xi lanh : tới Ø280 mm
- Đường kính cần piston: tới Ø200 mm
- Áp suất: tới 250 bar
- Hành trình: tới 3000 mm

Xi Lanh Thủy Lực - Hãng Eaton Germany

Xi Lanh Thủy Lực - Hãng Eaton Germany

- Xi Lanh Thủy Lực Kiểu Lắp Ghép Đai Ốc Hai Đầu 

- Đường kính bore xi lanh theo yêu cầu đến Ø800 mm
- Đường kính cần piston theo yêu cầu đến Ø560 mm
- Áp suất làm việc từ 80-160 bar , áp suất test  350 bar
- Hành trình theo yêu cầu đến 9000 mm

Xi Lanh Thủy Lực - Hãng Eaton Germany

Xi Lanh Thủy Lực - Hãng Eaton Germany

 Xi Lanh Thủy Lực Kiểu Lắp Ghép Đai Ốc Hai Đầu 

- Đường kính bore xi lanh theo yêu cầu đến Ø1000 mm
- Đường kính cần piston theo yêu cầu đến Ø650 mm
- Áp suất làm việc từ 80-160 bar , áp suất test  350 bar
- Hành trình theo yêu cầu đến 19000 mm

Xi Lanh Thủy Lực Hãng Atos-Italia

Xi Lanh Thủy Lực Hãng Atos-Italia

- Xi Lanh Thủy Lực Kiểu Lắp Ghép Công Hai Đầu 

- Đường kính bore xi lanh : tới Ø280 mm
- Đường kính cần piston: tới Ø200 mm
- Áp suất: tới 250 bar
- Hành trình: tới 3000 mm

Xi Lanh Thủy Lực Hãng Atos-Italia

Xi Lanh Thủy Lực Hãng Atos-Italia

- Xi Lanh Thủy Lực Kiểu Lắp Đai Ốc Hai Đầu 

- Đường kính bore xi lanh : tới Ø200 mm
- Đường kính cần piston: tới Ø140 mm
- Áp suất: tới 250 bar
- Hành trình: tới 5000 mm

Xi Lanh Thủy Lực Hãng Atos-Italia

Xi Lanh Thủy Lực Hãng Atos-Italia

- Xi Lanh Thủy Lực Kiểu Servo  

- Đường kính bore xi lanh theo yêu cầu đến Ø400 mm
- Đường kính cần piston theo yêu cầu đến Ø260 mm
- Áp suất làm việc từ 110-160 bar , áp suất test  350 bar
- Hành trình theo yêu cầu đến 600 mm

Điều hoà dân dụng Daikin

Thông tin công ty                 

Hướng dẫn mua hàng                

Chính sách công ty                    

Thông tin website          
Kết nối với chúng tôi     
  • Sơ đồ website
  • Bản đồ đến văn phòng
  • Bản đồ đến nhà máy