MCB

MCB C60LMA-3P-40A

MCB C60LMA-3P-40A

 • Dòng điện định mức 40A.

 • Đường đặc tính L.

 • Số cực 3P.

 • Dòng cắt ngắn mạch 20kA.

MCB Schneider C60LMA-3P-6.3A

MCB Schneider C60LMA-3P-6.3A

 • Dòng điện định mức 6.3A.

 • Đường đặc tính L.

 • Số cực 3P.

 • Dòng cắt ngắn mạch 25kA.

MCB Schneider C60LMA-3P-25A

MCB Schneider C60LMA-3P-25A

 • Dòng điện định mức 25A.

 • Đường đặc tính L.

 • Số cực 3P.

 • Dòng cắt ngắn mạch 25kA.

MCB Schneider C60LMA-3P-16A

MCB Schneider C60LMA-3P-16A

 • Dòng điện định mức 16A.

 • Đường đặc tính L.

 • Số cực 3P.

 • Dòng cắt ngắn mạch 25kA.

MCB Schneider C60LMA-3P-6A

MCB Schneider C60LMA-3P-6A

 • Dòng điện định mức 16A.

 • Đường đặc tính L.

 • Số cực 3P.

 • Dòng cắt ngắn mạch 25kA.

MCB Schneider C60LMA-3P-12.5A

MCB Schneider C60LMA-3P-12.5A

 • Dòng điện định mức 12.5A.

 • Đường đặc tính L.

 • Số cực 3P.

 • Dòng cắt ngắn mạch 25kA.

MCB Schneider C60LMA-3P-10A

MCB Schneider C60LMA-3P-10A

 • Dòng điện định mức 10A.

 • Đường đặc tính L.

 • Số cực 3P.

 • Dòng cắt ngắn mạch 25kA.

MCB Schneider C60LMA-3P-6.3A

MCB Schneider C60LMA-3P-6.3A

 • Dòng điện định mức 6.3A.

 • Đường đặc tính L.

 • Số cực 3P.

 • Dòng cắt ngắn mạch 25kA.

MCB Schneider C60LMA-3P-4A

MCB Schneider C60LMA-3P-4A

 • Dòng điện định mức 4A.

 • Đường đặc tính L.

 • Số cực 3P.

 • Dòng cắt ngắn mạch 25kA.

MCB Schneider C60LMA-3P-2.5A

MCB Schneider C60LMA-3P-2.5A

 • Dòng điện định mức 2.5A.

 • Đường đặc tính L.

 • Số cực 3P.

 • Dòng cắt ngắn mạch 25kA.

MCB Schneider C60LMA-3P-1.6A

MCB Schneider C60LMA-3P-1.6A

 • Dòng điện định mức 1.6A.

 • Đường đặc tính L.

 • Số cực 3P.

 • Dòng cắt ngắn mạch 25kA.

MCB Schneider C60LMA-2P-40A

MCB Schneider C60LMA-2P-40A

 • Dòng điện định mức 40A.

 • Đường đặc tính L.

 • Số cực 2P.

 • Dòng cắt ngắn mạch 20kA.

MCB Schneider C60LMA-2P-25A

MCB Schneider C60LMA-2P-25A

 • Dòng điện định mức 25A.

 • Đường đặc tính L.

 • Số cực 2P.

 • Dòng cắt ngắn mạch 25kA.

MCB Schneider C60LMA-2P-16A

MCB Schneider C60LMA-2P-16A

 • Dòng điện định mức 16A.

 • Đường đặc tính L.

 • Số cực 2P.

 • Dòng cắt ngắn mạch 25kA

MCB Schneider C60LMA-2P-12.5A

MCB Schneider C60LMA-2P-12.5A

 • Dòng điện định mức 12.5A.

 • Đường đặc tính L.

 • Số cực 2P.

 • Dòng cắt ngắn mạch 25kA.

MCB Schneider C60LMA-2P-10A

MCB Schneider C60LMA-2P-10A

 • Dòng điện định mức 10A.

 • Đường đặc tính L.

 • Số cực 2P.

 • Dòng cắt ngắn mạch 25kA.

MCB Schneider C60LMA-2P-4A

MCB Schneider C60LMA-2P-4A

 • Dòng điện định mức 4A.

 • Đường đặc tính L.

 • Số cực 2P.

 • Dòng cắt ngắn mạch 25kA.

MCB Schneider C60LMA-2P-2.5A

MCB Schneider C60LMA-2P-2.5A

 • Dòng điện định mức 2.5A.

 • Đường đặc tính L.

 • Số cực 2P.

 • Dòng cắt ngắn mạch 25kA.

MCB Schneider C60LMA-2P-1.6A

MCB Schneider C60LMA-2P-1.6A

 • Dòng điện định mức 1.6A.

 • Đường đặc tính L.

 • Số cực 2P.

 • Dòng cắt ngắn mạch 25kA

Điều hoà dân dụng Daikin

Thông tin công ty                 

Hướng dẫn mua hàng                

Chính sách công ty                    

Thông tin website          
Kết nối với chúng tôi     
 • Sơ đồ website
 • Bản đồ đến văn phòng
 • Bản đồ đến nhà máy